×
C语言从入门到精通:全新精华版

C语言从入门到精通:全新精华版

1星价 ¥22.8 (3.8折)
2星价¥22.2 定价¥59.9

温馨提示:5折以下图书主要为出版社尾货,大部分为全新,个别图书品相8-9成新、切口有划线标记、光盘等附件不全

暂无评论
图文详情
  • ISBN:9787830024925
  • 装帧:暂无
  • 版次:暂无
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 印刷次数:暂无
  • 开本:26cm
  • 页数:412页
  • 出版时间:2017-10-01
  • 条形码:9787830024925 ; 978-7-83002-492-5

本书特色

本书内容充实条理,结构严谨,循序渐进有层次的进行讲解,对C语言进行了全方位的介绍。书中所列举案例的选择均突出知识点的实际应用性,并配合有“TIPS”技巧讲解,让读者真正掌握C语言编程。 本书共18章,主要介绍了C语言的程序设计、算法、数据类型、运算符与表达式、顺序结构程序设计、选择结构程序设计、循环结构程序设计、数组、函数、编译预处理、指针、结构体共同体与枚举类型、位运算、文件、存储管理、网络套接字编程等,*后两章为综合案例,分别是工资管理系统和电话簿管理系统。并有常用语法提要、关键字等6个附录。

内容简介

无论初学还是巩固,一本适合各个层面技术猿的通用教材! 一门老的语言,一本现代方法的讲解! 从未系统学习过程序开发,编程能力很薄弱怎么办? 学校教材理论太多,想提高语言实践能力怎么办? 急需提升项目整体掌控能力,轻松升为项目经理有什么秘诀? 如何快速寻找并解决BUG,提高程序测试效率? …… 这些困惑,本书统统可以解决,学语言一本就够! 光盘采用标准普通话进行录制讲解——讲解到位,条理清晰。 搭配多个小例子与代码进行实际讲解——理论 实践,层次分明。 对语言的工作原理进行详解——十分透彻,一看就懂。 无论是刚刚接触,还是学有小成,都能在本书中发现你需要的东西!

目录

目录 Chapter01 C语言程序设计概述 1.1 程序与程序设计语言 ............................................................ 2 1.2 C语言的发展及特点.............................................................. 3 1.3 C语言程序的基本结构............................................................ 4 1.4 C语言字符集、标识符与关键字.................................................... 7 1.5 C语言程序的调试................................................................ 8 Chapter02 算法 2.1 算法基本概念....................................................................16 2.2 算法描述........................................................................18 Chapter03 编程规范与数据类型 3.1 C语言编程规范.................................................................. 23 3.2 关键字......................................................................... 24 3.3 标识符......................................................................... 25 3.4 C语言的数据类型................................................................ 25 3.5 常量与变量..................................................................... 26 3.6 整型数据....................................................................... 28 3.7 浮点型数据..................................................................... 30 3.8 字符型数据..................................................................... 32 Chapter04 运算符与表达式 4.1 了解运算符与表达式............................................................. 37 4.2 数据类型转换................................................................... 49 Chapter05 顺序结构程序设计 5.1 C语言的基本语句................................................................ 52 5.2 数据的输出..................................................................... 55 5.3 数据的输入..................................................................... 63 5.4 顺序结构程序设计举例........................................................... 69 Chapter06 选择结构程序设计 6.1 if语句......................................................................... 73 6.2 switch语句..................................................................... 83 6.3 选择结构程序设计举例........................................................... 86 Chapter07 循环结构程序设计 7.1 while循环语句.................................................................. 90 7.2 do-while语句................................................................... 95 7.3 for语句........................................................................ 99 7.4 break、continue和goto语句...................................................... 107 7.5 循环的嵌套..................................................................... 113 7.6 循环结构常用算法举例........................................................... 119 Chapter08 数组 8.1 一维数组....................................................................... 128 8.2 二维数组的定义和引用........................................................... 142 8.3 字符数组与字符串............................................................... 151 Chapter09 函数 9.1 函数概述....................................................................... 169 9.2 函数的嵌套调用与递归调用........................................................184 9.3 数组作为函数参数............................................................... 191 9.4 局部变量与全局变量............................................................. 199 9.5 数据的存储类别................................................................. 204 9.6 内部函数与外部函数............................................................. 213 9.7 函数设计举例................................................................... 215 Chapter10 编译预处理 10.1 编译预处理概述................................................................ 221 10.2 宏定义........................................................................ 221 10.3 文件包含...................................................................... 230 10.4 条件编译...................................................................... 232 Chapter11 指针 11.1 地址与指针.................................................................... 238 11.2 指针变量...................................................................... 240 11.3 指针与一维数组................................................................ 249 11.4 指向二维数组的指针............................................................ 256 11.5 指针与字符串.................................................................. 264 11.6 返回指针值的函数.............................................................. 273 11.7 指向函数的指针................................................................ 275 11.8 指针数组和二级指针............................................................ 280 Chapter12 结构体、共用体与枚举类型 12.1 结构体类型................................................................... 286 12.2 用typedef定义类型............................................................ 309 12.3 链表......................................................................... 310 12.4 共用体....................................................................... 324 12.5 枚举类型..................................................................... 329 Chapter13 位运算 13.1 位运算符与位运算............................................................. 333 13.2 位段......................................................................... 340 Chapter14 文件 14.1 文件概述..................................................................... 344 14.2 文件指针..................................................................... 345 14.3 文件的打开与关闭............................................................. 346 14.4 文件的读写函数............................................................... 349 14.5 文件的定位函数............................................................... 361 Chapter15 存储管理 15.1 内存组织方式................................................................. 366 15.2 动态管理..................................................................... 367 15.3 内存丢失..................................................................... 371 Chapter16 网络套接字编程 16.1 计算机网络基础............................................................... 373 16.2 套接字....................................................................... 377 16.3 套接字函数................................................................... 379 Chapter17 工资管理系统 17.1 设计目的和功能............................................................... 389 17.2 总体设计..................................................................... 390 17.3 程序实现..................................................................... 394 以下内容见附赠光盘 Chapter18 电话簿管理系统 18.1 设计目的..................................................................... 415 18.2 功能描述..................................................................... 415 18.3 总体设计..................................................................... 416 18.4 程序实现..................................................................... 420 附录 附录1 课后习题答案.................................................................439 附录2 C语言中的关键字............................................................. 448 附录3 常用字符与ASCII代码对照表....................................................449 附录4 C语言运算符优先级和结合性....................................................450 附录5 C语言常用语法提要............................................................452 附录6 C库函数......................................................................456
展开全部

作者简介

创客诚品团队是由多位程序开发工程师、高校计算机专业导师组成。团队核心成员有多年的教学经验,后加入知名科技有限公司担任高端工程师。现为程序设计类畅销图书作者,曾在“全国计算机图书排行榜”同品类排行中身居前列,受到广大工程设计人员的好评。

预估到手价 ×

预估到手价是按参与促销活动、以最优惠的购买方案计算出的价格(不含优惠券部分),仅供参考,未必等同于实际到手价。

确定
快速
导航